صفحه اصلی > درباره شهرداری > معرفی شهرداری 

معرفی شهرداری


نام : شهرداری خرمشهر    تاریخ  تاسیس : 5-2-1316

شماره ثبت : 2170002080900           

شناسه ملی : 14000167607  

شماره اقتصادی : 411431766111  

شماره پرونده مالیاتی : 101654006088

کد واحد مالیاتی : 165452      

کد واحد مالیاتی حقوق و دستمزد : 165433  

کلاسه پرونده مالیاتی : 15864

کد دستگاه اجرائی  : 10140487

درجه شهرداری : 10       تعداد مناطق : 2 منطقه  + مرکزی

تعداد نواحی : 5 ناحیه      روش جمع آوری زباله : دپو

تناژ روزانه حمل زباله : 85 تن       سرانه فضای سبز : 9 متر مربع برای هر نفر