تغییرات برخی از مسئولان نخاله برداری در سطح شهر آغاز شد عزبز ساعدی با شهروندان محترم دیدار کرد عملیات جهادی نخاله برداری آغاز شد عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر با مدیران ارشد سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خرمشهر جلسه رسمی بگذار کرد شهر به همت مضاعف شما نیاز دارد مهندس عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر شد
تغییرات در شهرداری خرمشهر
تغییرات برخی از مسئولان
عملیات گسترده نخاله برداری
نخاله برداری در سطح شهر آغاز شد
ملاقات عمومی با شهروندان
عزبز ساعدی با شهروندان محترم دیدار کرد
آغاز عملیات گسترده نخاله برداری
عملیات جهادی نخاله برداری آغاز شد
جلسه عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر با مدیران ارشد سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خرمشهر
عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر با مدیران ارشد سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خرمشهر جلسه رسمی بگذار کرد
اتمام حجت عزیز ساعدی با مدیران
شهر به همت مضاعف شما نیاز دارد
عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر شد
مهندس عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر شد

تغییرات در شهرداری خرمشهر
1398/7/21
عملیات گسترده نخاله برداری
1398/7/17
ملاقات عمومی با شهروندان
1398/7/15
آغاز عملیات گسترده نخاله برداری
1398/7/14
جلسه عزیز ساعدی سرپرست شهرداری خرمشهر با مدیران ارشد سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خرمشهر
1398/7/14
اتمام حجت عزیز ساعدی با مدیران
1398/7/14