مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :استاندارد سازی و خط کشی معابر و خرید تجهیزات ایمنی شهری خرمشهر(مرحله اول - نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :کارون
  تاريخ انتشار :93/01/26
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :1
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات