مناقصه ها 
  عنوان مناقصه :تکمیل ساختمان ایستگاه آتش نشانی
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری رخشمره
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :شرتو
  تاريخ انتشار :92/12/03
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :7
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات