همایش پیاده روی برگزاری سمینار تخصصی مدیریت در شهرداری خرمشهر محمود دلف لویمی شهردار خرمشهر شد پاکسازی زمینهای بایر بذر پاشی در سطح مناطق تغییرات برخی از مسئولان نخاله برداری در سطح شهر آغاز شد
برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج
همایش پیاده روی
سمینار تخصصی مدیریت
برگزاری سمینار تخصصی مدیریت در شهرداری خرمشهر
شهردار خرمشهر توسط منتخبین مردم انتخاب شد
محمود دلف لویمی شهردار خرمشهر شد
پاکسازی و نخاله برداری
پاکسازی زمینهای بایر
چمن زنی
بذر پاشی در سطح مناطق
تغییرات در شهرداری خرمشهر
تغییرات برخی از مسئولان
عملیات گسترده نخاله برداری
نخاله برداری در سطح شهر آغاز شد

برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج
1398/9/9
شهردار خرمشهر توسط منتخبین مردم انتخاب شد
1398/8/22
پاکسازی و نخاله برداری
1398/8/4
تغییرات در شهرداری خرمشهر
1398/7/21