محمود دلف لویمی شهردار خرمشهر شد پاکسازی زمینهای بایر بذر پاشی در سطح مناطق تغییرات برخی از مسئولان نخاله برداری در سطح شهر آغاز شد عزبز ساعدی با شهروندان محترم دیدار کرد عملیات جهادی نخاله برداری آغاز شد
شهردار خرمشهر توسط منتخبین مردم انتخاب شد
محمود دلف لویمی شهردار خرمشهر شد
پاکسازی و نخاله برداری
پاکسازی زمینهای بایر
چمن زنی
بذر پاشی در سطح مناطق
تغییرات در شهرداری خرمشهر
تغییرات برخی از مسئولان
عملیات گسترده نخاله برداری
نخاله برداری در سطح شهر آغاز شد
ملاقات عمومی با شهروندان
عزبز ساعدی با شهروندان محترم دیدار کرد
آغاز عملیات گسترده نخاله برداری
عملیات جهادی نخاله برداری آغاز شد

شهردار خرمشهر توسط منتخبین مردم انتخاب شد
1398/8/22
پاکسازی و نخاله برداری
1398/8/4
تغییرات در شهرداری خرمشهر
1398/7/21
عملیات گسترده نخاله برداری
1398/7/17
ملاقات عمومی با شهروندان
1398/7/15