نورپردازی پایانه مسافربری هجرت نورپردازی فضاهای سبز سطح شهر با نصب چراغ های دفنی نرده گذاری زمین های بایر و رها شده سطح شهر با رویکرد زیباسازی تعمیر درزهای انبساطی پل جهان آرا توزیع شیر بین کارگران شهرداری خرمشهر به علت آلودگی هوا کفپوش گذاری پیاده رو بلوار علی ابن ابیطالب (ع) ورودی خرمشهر پرداخت عیدی کارکنان شهرداری خرمشهر یک ماه زودتر از موعد مقرر
نور پردازی ساختمان پایانه مسافربری هجرت
نورپردازی پایانه مسافربری هجرت
زیباسازی منظر شهری
نورپردازی فضاهای سبز سطح شهر با نصب چراغ های دفنی
زیبا سازی منظر شهری
نرده گذاری زمین های بایر و رها شده سطح شهر با رویکرد زیباسازی
مقاوم سازی درزهای انبساطی پل
تعمیر درزهای انبساطی پل جهان آرا
جبران بخشی از عوارض آلودگی هوا
توزیع شیر بین کارگران شهرداری خرمشهر به علت آلودگی هوا
تسهیل در تردد شهروندان
کفپوش گذاری پیاده رو بلوار علی ابن ابیطالب (ع) ورودی خرمشهر
پرداخت کامل عیدی کارکنان شهرداری
پرداخت عیدی کارکنان شهرداری خرمشهر یک ماه زودتر از موعد مقرر

درباره شهرداری

عزیز ساعدی - شهردار خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1