صفحه اصلی > بانک دانش > امور مالی > تعرفه درمان 93 

تعرفه درمان 93


حق سرانه مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه سلامت برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد و حق بیمه سرانه سلامت برای گروههای تحت پوشش بیمه سلامت و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شدگان با در نظر گرفتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
الف- صندوق کارکنان دولت:
 
وضعیت خدمت              
نسبت بیمه شده                 
حق سرانه
 (سهم کارمند)                                        
حق سرانه 
(سهم بیمه گزار)                           
حق سرانه
(سهم دولت)                       
شاغل
اصلی و تبعی (1)
2 درصد حقوق و مزایای مستمر سرپرست تا سقف 12،178،200ریال
2 درصد
2 درصد
بازنشسته و موظفین
اصلی و تبعی (1)
 1.7 رصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی سرپرست بدون احتساب حق عائله مندی، حق اولاد و حق نگهداری تا سقف  
  12،178،200 ریال
1.7 درصد
2.6  درصد
باز نشسته
تبعی (2) (شامل همسر و فرزندان کارمند خانم و فرزندان چهارم به بعد کارمند مرد)
215،000 ریال حق سرانه بابت هر نفر در ماه    
شاغلین
تبعی (2) (شامل همسر دوم و به بعد )
215،000 ریال حق سرانه بابت هر نفر در ماه
_
_
شاغل و بازنشسته
تبعی (3): شامل پدر ومادر ، فرزند خوانده، عروس و داماد و غیره ...
262،778 ریال حق سرانه بابت هر نفر در ماه
_
_
 
  

                                        

 
 
 
 
 
 
 

   توضیحات:
       الف-1-حق بیمه درمان خانواده های شاغلین، بازنشستگان و موظفین دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی نمایند به ترتیب 2 درصد از حقوق و مزایای مستمر برای شاغلین و 1.7 درصد برای بازنشستگان و موظفین و مابقی تا 6 درصد حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف 2 برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار (مبلغ 12،178،200 =6،089،100×2) می باشد.
   
الف- 2-در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری و لشکری باشند حق بیمه درمان از حقوق سرپرست مرد کسر می شود.
 
الف-3فرزندان ذکور در صندوق کارکنان دولت تا پایان 22 سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا پایان 25 سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج تبعی 1 محسوب می شوند.
 
الف- 4- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند در صورت استمرار، حق بیمه بر مبنای حق بیمه تبعی 3 بر اساس ضوابط جاری و با پرداخت ماهیانه 262،778 ر یال امکان پذیر خواهد بود.
 
الف- 5- در خصوص حق بیمه فرزندان شهدای معظم به استناد بند الف ماده 44 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، دستگاههای اجرایی ملزم به اقدام همانند حق بیمه جانبازان محترم می باشند.
 
الف-6-
 کلیه مشمولین ماده  30 قانون برنامه پنجم توسعه می توانند با پرداخت 6درصد مبلغ 12،178،200 ریـال و بـه عبـارتی    730،692 ریـال  بصورت ماهیانه از بیمه درمان صندوق کارکنان دولت بهره مند شوند.
--------------------------------------------------------------------
ب-موسسات مشمول 2.9:
-حق سرانه موسسات مشمول 9/2 ، معادل دو نهم از 6 درصد حقوق و مزایای مستمر سرپرست برای بیمه شدگان اصلی و تبعی (1) می باشد.
   ج – صندوق سایر اقشار ( بجز بیمه شدگان بهزیستی):
   -خانواده های محترم شهداء، جانبازان، آزادگان ، دانشجویان، مددجویان بهزیستی و ...، می توانند از مزایای بیمه سایر اقشار که در حال حاضر مزایای آن همانند دفترچه کارکنان دولت است بهره مند گردند.
 
 
نسبت بیمه شده
حق بیمه ماهانه
اصلی ، تبعی 1، تبعی 2
215،000 ریال
تبعی 3
262،778 ریال
  ج -1–حق سرانه بیمه شدگان اصلی و تبعی 1 سازمان بهزیستی مجموعا 5 درصد حداقل دستمزد وزارت کار  و افراد تبعی 2 بمیزان 215،000 ریال و افراد تبعی 3 به میزان 262،778 ریال می باشد.
  نکتهصندوق سایر اقشار شامل بیمه شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران،بهزیستی، طلاب ، بسیجیان ، دانشجویان و غیرهمی باشد.
 د: صندوق بیمه ایرانیان
سهم بیمه شدگان در صندوق بیمه ایرانیان در سال 1393 معادل پنجاه درصد سرانه مصوب  به مبلغ 107،500 ریال در ماه می باشد. (سالیانه مبلغ 1،290،000 ریال) که در صورت تأیید نیازمندی متقاضی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)و بهزیستی حق سرانه مربوطه مشمول تخفیف خواهد گردید.
 
درصد
تخفیف دولت
درصد تایید
تخفیف کمیته امداد و بهزیستی
درصد پرداخت
(بیمه شده)
مبلغ قابل پرداخت
 به ریال
50
عدم تائید
50
1،290،000
50
10
40
1،032،000
50
20
30
774،000
50
30
20
516،000
50
35
15
387،000
 
توجه:افرادی که متقاضی استفاده از خدمات درمانی صندوق بیمه ایرانیان می باشند نباید در سایر سازمانهای بیمه گر(تامین اجتماعی،نیروهای مسلح،کمیته امداد و...) دارای سابقه بیمه فعال باشند.
 
    و: صندوق روستائیان:
روستائیان و عشایر با توجه به مفاد قانون بودجه سنواتی از پ