صفحه اصلی > درباره شهرداری > بخشنامه های داخلی 

بخشنامه های داخلی 
عنواننهاد صادر کنندهابلاغ کنندهتاريخ ابلاغ
حد نصاب سال٩١وزارت دارائی٢١/٨/٩١
٢٠٪ حق مسکناستانداری١٧/٠٩/٨٦
نرخ حق درمان سال ٩١شبكه يهداشت١/٦/٩١