سرپرست شهرداری خرمشهر : دامون عبدالهی زاده

اخـبار و اطـلاعیـه ها

خرمشهر شهر زیبای من
0
سال تاسیس
0
درجه شهرداری
0
مساحت شهر
0
جمعیت شهر
0
تعداد شهدا

رویـداد ها

سـاختار شـهرداری

پروژه های عمرانی