مزايده ها 
  عنوان مزایده :شهرداری خرمشهر پاركينك ۹۰ هکتاری واقع در مرز شلمچه را به مدت٤٥ روز بصورت اجاره واگذار مینمايد
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :رسالت
  تاريخ انتشار :1401/04/30
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات