مزايده ها 
  عنوان مزایده :یک باب مغازه به شماره ۷ واقع در بازار امام رضا(ع) متعلق به خود را واقع میکند مرحله دوم_نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :ایام خوزستان
  تاريخ انتشار :1401/03/03
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات