مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان یک باب مغازه به شماره 7 در بازار امام رضا (ع) متعلق به خود را واگذار می نماید مرجله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :رسالت
  تاريخ انتشار :1401/02/04
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات