مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان سه دستگاه ماشین سنگین متعلق به خود را بطور مزایده واگذار نماید مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :عصرکارون
  تاريخ انتشار :1400/12/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات