مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان جایگاه سوخت cngعلی ابن ابیطالب واقع در بلوار خرمشهرآبادان متعلق به خود را بصورت اجاره واگذار نماید مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :ایام خوزستان
  تاريخ انتشار :1400/12/04
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات