مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان دو باب سوله به شماره ( 3،4) واقع در جاده خرمشهر-اهئاز متعلق به خود را سرقفلی واگذار میکند مرحله او-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :نوآوران
  تاريخ انتشار :1400/11/13
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات