مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان آگهى واگذارى معاينه فنى خودروى سبك
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهردارى خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :مهد تمدن
  تاريخ انتشار :1400/08/10
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات