مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان فروش آهن آلات متعلق به سازمان عمران شهری شهرداری( مرحله دوم_نوبت اول*
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :عصرکارون
  تاريخ انتشار :1400/08/01
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات