مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان مغازه شماره ٢۴،۲۱،١۴ و۲۶ پروژه الغدیر واقع در بلوار نقدی مرحله اول_ نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :عصرکارون
  تاريخ انتشار :1400/05/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات