مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان پلاک ثبتی 646 ناحیه12،13 بخش 3 واقع در کوتشیخ مرحله دوم -نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزگار ما
  تاريخ انتشار :1400/03/26
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات