مزايده ها 
  عنوان مزایده :اصلاحیه - فراخوان مزایده کتبی پلاک ثبتی 646 ناحیه 12،13بخش3واقع در کوتشیخ
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :1400/02/21
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات