مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان دو قطعه زمین به پلاک ثبتی 646 واقع در ناحیه 12 و 13 بخش 3واقع در کوتشیخ مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :1400/02/15
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات