مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان دو باب مغازه 17-18 واقع در بازار امام رضا مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :عصر کارون
  تاريخ انتشار :1400/02/12
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات