مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان چهار قطعه زمین متعلق به خود را مرحله دوم- نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :حمایت
  تاريخ انتشار :99/11/9
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات