مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان آگهی قطعه زمین به پلاک ثبتی ۸۱/۴۱ ناحیه ۱۱بخش۳ مرحله اول_نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :عصرکارون
  تاريخ انتشار :99/11/7
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات