مزايده ها 
  عنوان مزایده :آگهی فراخوان دو قطعه زمین به پلاک 329 باقیمانده ناحیه15و پلاک328باقیمانده ناحیه15 مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/11/4
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات