مزايده ها 
  عنوان مزایده :اصلاحیه - آگهی فراخوان مغازه واقع در بلوار ایران زمین مورخ 99/10/4 مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :رسالت
  تاريخ انتشار :99/10/9
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات