مزايده ها 
  عنوان مزایده :آگهی فراخوان دو قطعه زمین به پلاک ثبتی 802/5 و 802/6 ناحیه 8و 9 بخش 3 واقع در کوتشیخ خیابان ستوده مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :99/10/1
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات