مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان قطعه زمینی به مساحت 15 مترمربع در پمپ بنزین بلوار مهر مرحله دوم-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/8/27
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات