مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان مزایده مغازه شماره ۱۴،۲۱،۲۴،۲۶ پروژه الغدیر واقع در بلوار نقدی مرحله اول_ نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :عصر کارون
  تاريخ انتشار :99/7/22
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات