مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان قطعه زمینی به مساحت ۱۵ متر واقع در پمپ بنزین بلوار مهر مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/7/5
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات