مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان جایگاه های سوخت cng مرحله چهارم- نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :طلوع خوزستان
  تاريخ انتشار :99/6/22
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات