مزايده ها 
  عنوان مزایده : فراخوان بازارچه خود واقع در خیابان امیرکبیر را در قالب فروشگاه زنجیره ای، مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :اقتصاد خوزستان
  تاريخ انتشار :99/5/13
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات