مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان جایگاه های سوختcng واقع در بلوار علی ابن ابیطالب و بلوار شهدای گمنام مرحله اول-نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :نور خوزستان
  تاريخ انتشار :99/4/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات