مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان بازارچه متعلق به خود واقع در خیابان امیرکبیر را در قالب فروشگاه زنجیره ای مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :راوی ملت
  تاريخ انتشار :99/4/4
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات