مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان آگهی ملک متعلق به خود تحت پلاک ثبتی 77 ناحیه 5 بخش 3 مرحله اول-نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :اروند
  تاريخ انتشار :99/3/18
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات