مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان مغازه ی شماره ۱۲واقع در بازار امام رضا(ع) مرحله اول _ نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :هدف و اقتصاد
  تاريخ انتشار :99/3/17
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات