مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان مزایده پلاک ثبتی 118/42 بلوار یادمانها(مرحله اول-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :طلوع خوزستان
  تاريخ انتشار :98/8/6
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات