مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان خدمات آرامستان (غسالخانه) مرحله دوم نوبت اول
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :اروند
  تاريخ انتشار :97/6/27
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات