مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان خودروهای اسقاطی و ضایعاتی (مرحله اول -نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روای ملت
  تاريخ انتشار :97/5/16
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات