مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان اجاره شش باب مغازه واقع در پاساژ جمهوری (مرحله اول- نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :آوای دز
  تاريخ انتشار :97/5/2
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات