مزايده ها 
  عنوان مزایده :فراخوان اجاره دو باب مغازه در بلوار مهر (مرحله سوم-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :اقتصاد خوزستان
  تاريخ انتشار :97/4/25
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات