مزايده ها 
  عنوان مزایده :اجاره دو باب مغازه واقع در بلوار مهر (مرحله دوم -نوبت دوم )
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :97/3/20
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات