مزايده ها 
  عنوان مزایده :امور مربوط به آرامستان (مرحله اول-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :عصر کارون
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :96/11/30
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات