مزايده ها 
  عنوان مزایده :تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری (مرحله اول نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات