مزايده ها 
  عنوان مزایده :جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی بن ابیطالب (مرحله دوم-نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :نور خوزستان
  تاريخ انتشار :96/11/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات