مزايده ها 
  عنوان مزایده :جایگاه سوخت cng بلوار شهدای گمنام و بلوار علی بن ابیطالب (مرحله اول-نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :توسعه جنوب
  تاريخ انتشار :96/10/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات