مزايده ها 
  عنوان مزایده :فروش قطعات اسقاطی و ضایعات اتوبوسرانی وترافیک مرحله دوم(نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :فرهنگ جنوب
  تاريخ انتشار :96/2/26
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات