مزايده ها 
  عنوان مزایده :یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 165 و 170 (نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :صاحب قلم
  تاريخ انتشار :95/12/11
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات