مزايده ها 
  عنوان مزایده :آگهی تعداد 13 واحد تجاری (نوبت اول)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :سایه
  تاريخ انتشار :95/5/27
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات