مزايده ها 
  عنوان مزایده :خودروهای سبک واسقاطی از کار افتاده (نوبت دوم)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :سرآغاز
  تاريخ انتشار :95/5/30
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات