مزايده ها 
  عنوان مزایده :تعداد 17 واحد تجاری
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شهرداری خرمشهر
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :آنزان
  تاريخ انتشار :1395/5/5
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :2
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات